Regulamentul Concursului:

                                                     INDRAZNESTE SA CREZI IN CEVA NOU !
Perioada concursului: 10.03.2017 – 09.04.2017
Art. 1 – Organizatorul
1.1 Organizatorul concursului (“Concursul”) INDRAZNESTE SA CREZI IN CEVA NOU !
este CAMBURU V. GEORGE-CATALIN I.I. , cu sediul în strada Stefan cel Mare, nr. 122, Loc. Afumati, Jud Ilfov, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J23/486/2010, având Cod Unic de Înregistrare 28851740 („Organizatorul”).
1.2 Concursul se va desfășura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toți participanții.
1.3 Prin participarea la acest Concurs, se prezumă cunoașterea Regulamentului și
acordul participantului. Participanții se obligă să respecte și să se conformeze tuturor termenilor, condițiilor și prevederilor prezentului Regulament.
Art. 2-Durata și locul de desfășurare a Concursului
2.1.Concursul este organizat și desfășurat pe întreg teritoriul României pe pagina de
Facebook: Apicultura moderna deținută de Organizator.
2.2.Concursul va începe la data de 10.03.2017, ora 00:00:01 și va dura până la data de
09.04.2017, ora 23:59:59.
Art. 3 – Regulamentul Concursului
3.1. Regulamentul Concursului este disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, pe întreaga durată
a Concursului, în oricare dintre următoarele modalitați:
•pe site-ul www.apicultura-moderna.ro
•în urma unei solicitări scrise trimise la adresa Organizatorului din strada Stefan cel Mare, nr. 122, Loc. Afumati, Jud Ilfov, .
3.2. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Concursul poate fi mediatizat în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ. Informațiile pe care astfel de materiale le pot conține vor fi interpretate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
1
3.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa Regulamentul, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta și/sau întrerupe și/sau prelungi desfăsurarea Campaniei cu condiția înștiințarii prealabile a Participanților cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificări/completări aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse în acte adiționale care vor fi comunicate către public prin publicarea pe pagina de internet http://apicultura-moderna.ro
Art. 4 – Dreptul de participare
4.1.Se pot înscrie în vederea participării la Concurs numai persoanele fizice („Participanții”)
cu domiciliul sau resedința în Romania și care, la data înscrierii, au împlinit vârsta de 18
ani.
4.2. Nu pot participa la Concurs urmatoarele categorii de persoane:
•angajații Organizatorului și ai distribuitorilor acestuia;
•angajații oricăror companii implicate în realizarea oricăror activități legate de organizarea și desfăsurarea Concursului
De asemenea, rudele angajaților mentionați mai sus (respectiv copii/parinți, frați/surori, soț/soție) nu au dreptul de a participa la Concurs.
Art. 5 – Premiile Concursului
5.1. În cadrul Concursului pot fi acordate, conform mecanismului descris la Art. 6 de mai jos, urmatoarele premii:
Cantitate Valoare
Natura premiului totala RON
Rame din plastic 1/1
Panou avertizare stupina 60 buc
4 Buc 300
60
Rame din plastic 3/4 40 buc 200
5.2. Descriere premii:
Rame apicultura astfel:
-60 de rame din plastic STAS 1/1 pentru apicultura
-40 de rame din plastic STAS ¾ pentru apicultura
-2 panouri de avertizare pentru stupina
Valoarea netă totală a premiilor care pot fi oferite în cadrul Concursului este de 530 lei. Castigatorul premiului nu poate opta pentru primirea contravalorii premiului în bani sau în alte obiecte și nici nu poate solicita modificarea caracteristicilor de orice fel ale premiului.
Art. 6 – Mecanismul desfasurarii Concursului
2
6.1. Condiții privind înscrierea valabilă in Concurs
Pentru înscrierea valabilă în vederea participării la Concurs este necesară îndeplinirea cumulativă a
următoarelor condiții:
(1)Participantul trebuie sa aibă drept de participare la Concurs, potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus;
(2)Înscrierea se va face exclusiv în perioada Concursului mentionată la Art. 2.2 de mai sus;
(3)Participantul trebuie să își creeze cont sau să se logheze pe www.facebook.com (în cazul în care are deja cont de utilizator al platformei www.facebook.com);
(4)Pe data de 10 Martie, pe pagina https://www.facebook.com/apicultura-moderna/ se va posta o poza cu Concursul. Pentru a se înscrie în Concurs, Participantul trebuie să acceseze pagina https://www.facebook.com/ apicultura-moderna / în intervalul de Concurs,10 Martie – 9 Aprilie 2017 sa incarce o poza și să lase un comentariu, la postarea care anunță Concursul, acesta trebuie să distribuie comentariul pe pagina sa . Postarea trebuie să fie vizibilă pentru toată lumea care accesează platforma Facebook (publică).
Comentariile care se abat de la subiectul Concursului nu vor fi luate în considerare.
Organizatorul îsi rezervă dreptul de a sterge toate comentariile care:
•nu respectă condițiile impuse de legislația în materie sau care sunt ilegale, periculoase, malițioase, calomniatoare, obscene, pornografice sau vulgare, defăimatoare, rasiste sau xenofobe, comentariile ce constituie o încalcare a dreptului de autor și nici comentariile care ar putea fi considerate ca instigare la acte/ activități ilegale;
•comentariile prin care se instiga la discriminare pe bază de rasă sau origine etnică, religie, dizabilitați, vârsta sau orientare sexuală, comentariile care au caracter umilitor sau înjositor pentru orice categorii de persoane.
6.2.Desemnarea câștigătorilor
Premiile se vor acorda celor mai apreciate imagini distribuite in ordine descrescatoare participantilor care au îndeplinit condițiile stipulate în prezentul Regulament. Premiile vor fi acordate in perioada 10-12 Aprilie 2017
Un participant poate câștiga maxim un premiu.
6.3. Validarea câștigurilor. Publicarea câștigătorilor.
3
Ulterior desemnării câștigătorilor Concursului, Organizatorul va proceda la validarea câstigului, ocazie cu care se va verifica îndeplinirea condițiilor privind înscrierea Participanților în Concurs, precum ș modul de desfășurare a înscrierii.
Astfel, pentru ca un Participant să poata fi validat drept câstigător al Concursului, este necesară îndeplinirea tuturor următoarelor condiții:
(1)Participantul are dreptul de a se înscrie în Concurs, potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus;
(2)Participantul să se înscrie în Concurs conform Art. 6.1 de mai sus;
(3)Participantul desemnat câștigător va fi contactat prin mesaj privat pe pagina acestuia de
Facebook, de către Organizator, în primele 2 zile lucrătoare de la momentul desemnarii
În cazul în care, prin această modalitate, câștigătorul nu va răspunde în termen de 48 de ore de la momentul în care a fost informat prin mesaj privat, va fi invalidat și se va trece la validarea rezervelor, care va fi efectuată după același procedeu.
(4) Pentru a fi validat drept câștigător, Participantul va furniza Organizatorului informațiile solicitate în legătură cu participarea sa la Concurs, în termen de maxim 2 zile calendaristice de la momentul contactării, după cum urmează:
-nume și prenume;
-CNP;
-număr de telefon.
(5)Pentru a intră în posesia premiilor, câstigatorii vor completă și vor semna procesul – verbal depredare-primire premii.
(6)Validarea, respectiv invalidarea rezervelor, se va efectua în funcție de criteriile menționate
mai sus în cadrul acestui Articol 6.3. În cazul în care niciuna dintre cele 4 rezerve nominalizate nu poate fi validată, premiul va rămâne în posesia Organizatorului.
(7) Anunțarea câștigătorilor se va realiza prin publicarea pe pagină de Facebook https://www.facebook.com/ apicultura-moderna /, în cadrul postării referitoare Concurs, în termen de 15 zile calendaristice de data încheierii procesului de validare a câștigurilor.
6.4. Intrarea în posesia premiilor
Premiul va fi expediat câștigătorului prin intermediul unui curier privat în maxim 30 zile lucrătoare de la data validării.
Orice eroare și/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage răspunderea acestuia, acuratețea datelor de contact furnizate de participanți fiind în responsabilitatea exclusivă a acestora. Agenția și Organizatorul nu sunt responsabile nici în cazul în care un Participant desemnat câștigător nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei sau numărului de telefon incorecte / incomplete.
4
Reclamațiile referitoare la premiul câștigat, ulterioare momentului semnării procesului verbal de predare-primire, nu vor fi luate în considerare de către Organizator.
Premiul Concursului poate fi înmânat câștigătorului numai în bază unui proces verbal de predare-primire care conține datele de identificare ale câștigătorului, descrierea premiului primit și valoarea netă a acestuia, precum și semnătura de primire și de predare a câștigătorului. Refuzul de a semna orice document ce atesta atribuirea efectivă a premiului către câștigător conduce la pierderea dreptului câștigătorului de a intră în posesia premiului.
Art. 7 – Taxe si impozite
Organizatorul se obligă să rețină și să vireze impozitele datorate pentru veniturile constând în premiile acordate câștigătorilor cu cetățenie română în conformitate cu prevederile Codului
Fiscal în vigoare, orice alte obligații de orice altă natură în legătură cu acestea fiind în sarcină exclusivă a câștigătorilor.
Art 8 – Limitarea răspunderii
8.1. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentative de fraudă a Concursului, abuz sau orice alte acțiuni care ar putea afecta imaginea acestui Concurs.
8.2. Organizatorul Concursului nu va avea nicio răspundere și nu va putea fi implicat în niciun litigiu legat de eventualele cheltuieli suplimentare suportate de către Participant în legătură cu acest Concurs, excepție făcând cele prevăzute de Ordonanța Guvernului 99/2000 („OG99/2000”) privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
8.3.Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru:
1.înscrierea online pe un alt site decât www.facebook.com;
2.comentariile postate în afară perioadei 10 Martie – 9 Aprilie 2017.
3.Situațiile în care mai multe persoane revendică aceeași postare. Conform prezentului Regulament, premiile vor fi acordate participantiilor care au lăsat un comentariu la postarea concursului de https://www.facebook.com/ apicultura-moderna / și fac dovadă că sunt deținătorii
contului de Facebook de pe care s-a efectuat postarea comentariului;
1. Nicio eroare în datele furnizate de către castigatori nu atrage răspunderea Organizatorului, acuratețea datelor de contact fiind în responsabilitatea exclusivă a Participanților. Prin urmare,
5
Organizatorul nu are niciun fel de obligație în cazul furnizării de către participanți a unor date eronate care au dus la imposibilitatea acordării premiului, la imposibilitatea identificării unui câștigător, imposibilitatea înscrierii în Concurs din cauza ilizibilității datelor personale;
2.Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui câștigător de a intră în posesia
premiului dorit;
3.Organizatorul nu va fi responsabil pentru întârzierile în livrarea/înmânarea premiilor cauzate
de întârzieri în prestarea serviciilor de către furnizorii acestuia, de servicii poștale etc;
4.Reclamațiile referitoare la premiul câștigat, ulterioare momentului semnării procesului verbal
de predare-primire nu vor fi luate în considere de către Organizator;
5.Organizatorul nu va fi responsabil pentru pierderea de către participant a datelor de logare, blocarea adresei de e-mail a participantului sau alte defecțiuni ale altor mecanisme implicate în procesul de reamintire a parolei și userului.
6.Organizatorul nu va fi responsabil pentru erori cauzate de folosirea incorectă a computerului personal de către participant (întreruperea sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de
operare instalat pe computer, erori date de virusarea sistemului de operare al computerului, erori date de folosirea cu rea voința a tehnologiei de către participant în scopul de a manipulă rezultatele concursului).
7. Organizatorul nu va fi responsabil pentru erori cauzate de folosirea altor tehnologii decate cele recomandate de Organizator. Tehnologiile recomandate: Browser internet (Internet Explorer vers. minima 6, Mozilla versiunea minima 3, Operă 9), Sistem de operare minim Windows 2000.
8. Organizatorul nu va fi responsabil pentru situațiile în care anumite persoane înscrise în Concurs sunt în incapacitate de a participă parțial sau integral la competiție, dacă această incapacitate se datorează unor circumstanțe aflate în afară controlului pe care Organizatorul îl poate în mod rezonabil exercită.
Aceste circumstanțe se pot datora: informațiilor eronate, incomplete, transmise cu întreruperi, transmise cu întârziere sau deformate în orice alt mod, în urmă acțiunilor utilizatorilor paginii web, a funcționării echipamentelor de calcul ale acestora, aplicațiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora folosite în derularea competiției. Aceste circumstanțe se pot datora, de asemenea, dificultăților tehnice care pot afecta funcționarea conexiunilor Internet și/sau a echipamentelor de calcul și/sau a aplicațiilor furnizorului de Internet și/sau funcționarea defectuoasă a e-mail-ului, fie în cazul Organizatorului, fie în cazul Participantului, cauzată de probleme tehnice și/sau de trafic intens pe Internet, în general, sau pe pagină web, în special, sau de ambele tipuri de probleme.
Aceste circumstanțe se mai pot datora: unor deteriorări sau defecte cu efect potențial asupra echipamentelor de calcul, aplicațiilor și/sau datelor stocate ale participanților sau ale unor terți, în
6
urmă participării la competiție. Aceste circumstanțe pot, de asemenea, să se datoreze unor schimbări de legislație care să influențeze derularea și implementarea competiției (precum deciziile adoptate de autoritățile civile, regimul de război, catastrofele naturale și alte evenimente similare), câștigurile obținute în urmă competiției, valoarea acestora, funcția acestora, condițiile de acordare a acestora și/sau distribuirea acestora.
Participanții acceptă cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator în privință câștigătorilor, precum și a calendarului ulterior al Concursului sau a altor schimbări legate de implementarea Concursului. Organizatorul are dreptul de a descalifica orice Participant care nu respectă regulile Concursului sau în privință căruia există dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresă competiției. Participanții se obligă, de asemenea, să pună la dispoziția Organizatorului toate datele de contact relevante (numele, prenumele, adresă și numărul de telefon mobil).
Art. 9-Prelucrarea datelor personale
9.1 Prin înscrierea și participarea la Concurs, Participanții declară că sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament și sunt de acord că datele lor personale să fie prelucrate și utilizate de Organizator doar în următoarele scopuri: înmânarea premiilor câștigătorilor și validarea câștigătorilor Concursului.
9.3 Organizatorul se obligă să respecte prevederile Legii nr. 677 /2001 privind protecția datelor personale ale Participanților stocate pe durată Concursului și ulterior expirării respectivei durate. Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale Participanților la
Concurs și să le utilizeze/ prelucreze în conformitate cu legislația în vigoare.
9.4 Participanților la Concurs le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter parsonal și liberă circulație a acestor date și în special cele cu privire la:
-dreptul de acces la date potrivit căruia orice persoană vizată are dreptul de a obține de la Organizator, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de către Organizator.
-dreptul de opoziție potrivit căruia persoană vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația să particulară, că datele care o vizează să fac obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare.
7
-dreptul de intervenție asupra datelor potrivit căruia orice persoană vizată are dreptul de a obține de la Organizator, la cerere și în mod gratuit: a) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte; b) după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii; c) realizarea notificării către terțe persoane cărora le-au fost dezvăluite datele, a oricărei operațiuni efectuate conform lit. a) sau b), dacă o asemenea notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.
9.5 La cererea expresă a oricăruia dintre Participanți, Organizatorul vor asigură acestuia exercitarea oricăruia dintre drepturile prevăzute la Art. 9.3 de mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, participanții înscriși la Concurs vor trimite Organizatorului pe adresă Str Stefan cel Mare nr. 122, loc Afumati, Jud Ilfov, o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată.
Art. 10-Încetarea / Întreruperea Concursului. Forță majoră
Concursul poate înceta înainte de împlinirea perioadei prevăzute în cazul producerii unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința să, de a asigură desfășurarea în bune condiții a Concursului.
Forță majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi prevăzut, controlat sau remediat de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa și a cărui apariție îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin
Regulament.
Art. 11-Imposibilitatea ridicării premiilor
În cazul în care oricare dintre câstigatorii Concursului se află în imposibilitate de a se deplasa, predarea premiului se va face unei persoane împuternicite prin procură notariala specială pentru acest lucru. Organizatorul este absolvit de orice răspundere decurgând din acordarea premiului respectivei persoane împuternicite prin procură notariala, precum și de plată oricăror despăgubiri sau soluționarea oricăror reclamații legate de această
Art. 12 – Litigii
8
Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanți cu privire la orice aspect legat de desfășurarea Concursului se vor soluționa pe cale amiabila, iar în cazul în care această nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate în instanțele judecătorești române competențe din municipiul București.
Eventualele reclamații legate de derularea Concursului se pot trimite pe adresă Organizatorului în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data anunțării publice a câștigătorilor. După expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai luă în considerare nicio reclamație.
Art. 13- Alte Clauze
Deciziile Organizatorului privind Concursul sunt finale și aplicabile tuturor Participanților. Premiile neacordate vor rămâne în posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea în manieră pe care o va consideră necesară sau potrivită intereselor sale.